ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติอบต.
   สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาอบต.
   กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
      การดำเนินงานของอบต.
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอน
   ระเบียบพนักงาน เพื่อความโปร่งใสในการทำงาน
   แผนปราบปรามการทุจริต 2560 -2564
   ประกาศเจตจำนงค์
   ประกาศความโปร่งใสในการทำงาน
   ประกาศผลสำรวจความพึงพอใจ 2562
   หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
   รายงานการกำกับดำเนินงานประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   มาตรการแรงจูงใจ
   แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
   แผนปฏิบัติการสร้างแรงจูงใจ และความพึงพอใจ
   แผนการดำเนินงาน 2562
   ประุกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
   ประุกาศพนักงานดีเด่น
   ประุกาศช่องทางร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล
   คู่มือนโยบายการบริหารงานบุคคล
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
   รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทยในรอบปี 2561
   สิทธิและกฏหมายสำหรับประชาชน
   แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (พศ 2561-2573)
   พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่2) พ.ศ 2560
   คู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน
   กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2560
   กฏกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
   ดาวน์โหลดหนังสือแสดงตนการดำรงค์ชีวิต
   คู่มือประชาชน สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี
   คู่มือประชาชนการรับบริการกรมคุ้มตรองสิทธิและเสรีภาพ
   ความรู้เกี่ยวกับการชำระภาษี
   ส่วนสำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
      กฏและระเบียบต่างๆ
   งานบริหารบุคคล
   พระราชบัญญัติ
   กฎระเบียบกระทรวง
   การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
   การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
   สถานที่สำคัญ
   สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[   ประกาศและประชาสัมพันธ์ทั้งหมด   ]
 
       จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักยานยนต์ ทะเบียน กต.5467 ลบ( 10/15/2019 4:10:18 PM )
       จ้างซ่อมเครื่องปริ้น 1 เครื่อง กองคลัง( 10/15/2019 2:46:20 PM )
       วัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ กองช่าง( 10/15/2019 2:45:32 PM )
       จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักยานยนต์ ทะเบียน กษท 241( 10/11/2019 2:59:52 PM )
       แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ 2562( 10/10/2019 1:49:04 PM )
       เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563( 10/7/2019 2:49:09 PM )
       ค่าหนังสือพิมพ์และวารสาร( 10/1/2019 3:25:50 PM )
       ค่ารับรองและพิธีการ(น้ำแก้ว)( 10/1/2019 3:25:16 PM )
       ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิมพ์ข้อความโฆษณาประชาสัมพันธ์ฯ( 10/1/2019 3:24:28 PM )
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลาวันเด็กอนุบาลสามขวบ และอาหารว่าง ประจำเดือน ตค 62( 10/1/2019 7:29:57 AM )
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที รสจืด ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ อบต.โคกสำโรง( 10/1/2019 7:28:42 AM )
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที รสจืด ให้แก่ 3 โรงเรียน( 10/1/2019 7:27:55 AM )
       ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้ประกอบการ ร้านค้า โครงการ "ชิมช้อปใช้( 9/26/2019 4:16:19 PM )
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที รสจืด ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกสำโรง( 9/24/2019 2:53:44 PM )
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที รสจืด ให้แก่ 3( 9/24/2019 2:52:47 PM )


จำนวน : 1321 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ในทั้งหมด 89 หน้า หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89