ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติอบต.
   สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาอบต.
   กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
      การดำเนินงานของอบต.
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอน
   ระเบียบพนักงาน เพื่อความโปร่งใสในการทำงาน
   แผนปราบปรามการทุจริต 2560 -2564
   ประกาศเจตจำนงค์
   ประกาศความโปร่งใสในการทำงาน
   ประกาศผลสำรวจความพึงพอใจ 2562
   หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
   รายงานการกำกับดำเนินงานประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   มาตรการแรงจูงใจ
   แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
   แผนปฏิบัติการสร้างแรงจูงใจ และความพึงพอใจ
   แผนการดำเนินงาน 2562
   ประุกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
   ประุกาศพนักงานดีเด่น
   ประุกาศช่องทางร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล
   คู่มือนโยบายการบริหารงานบุคคล
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
   รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทยในรอบปี 2561
   สิทธิและกฏหมายสำหรับประชาชน
   แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (พศ 2561-2573)
   พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่2) พ.ศ 2560
   คู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน
   กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2560
   กฏกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
   ดาวน์โหลดหนังสือแสดงตนการดำรงค์ชีวิต
   คู่มือประชาชน สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี
   คู่มือประชาชนการรับบริการกรมคุ้มตรองสิทธิและเสรีภาพ
   ความรู้เกี่ยวกับการชำระภาษี
   ส่วนสำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
      กฏและระเบียบต่างๆ
   งานบริหารบุคคล
   พระราชบัญญัติ
   กฎระเบียบกระทรวง
   การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
   การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
   สถานที่สำคัญ
   สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[   บทความทั้งหมด   ]
 
       จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง ปีที่3 ฉบับที่ 12 ประจำเดือน กันยายน 2562( 10/1/2019 2:34:15 PM )
       จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง ปีที่3 ฉบับที่ 11 ประจำเดือน สิงหาคม 2562( 9/4/2019 10:35:26 AM )
       จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง ปีที่3 ฉบับที่ 10 ประจำเดือน กรกฏาคม 2562( 7/30/2019 2:39:42 PM )
       จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง ปีที่3 ฉบับที่ 9 ประจำเดือน มิถุนายน 2562( 6/28/2019 9:08:13 AM )
       จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง ปีที่3 ฉบับที่ 8 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562( 5/28/2019 10:21:33 AM )
       จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง ปีที่3 ฉบับที่7 ประจำเดือน เมษายน 2562( 4/25/2019 3:52:32 PM )
       จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง ปีที่3 ฉบับที่ 6 ประจำเดือน มีนาคม 2562( 3/25/2019 9:52:13 AM )
       ขดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง ปีที่3 ฉบับที่ 5 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562( 2/22/2019 1:16:53 PM )
       จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง ปีที่3 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน มกราคม 2562( 1/23/2019 1:41:10 PM )
       จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง ปีที่3 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน ธันวาคม 2561( 12/26/2018 3:45:26 PM )
       จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง ปีที่3 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561( 11/27/2018 12:01:36 PM )
       จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง ปีที่3 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม 2561( 10/24/2018 10:48:51 AM )
       จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง ปีที่ 2 ฉบับที่ 12 ประจำเดือน กันยายน 2561( 9/25/2018 2:06:07 PM )
       จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง ปีที่ 2 ฉบับที่ 11 ประจำเดือน สิงหาคม 2561( 8/24/2018 11:15:55 AM )
       จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง ปีที่ 2 ฉบับที่ 10 ประจำเดือน กรกฏาคม 2561( 8/1/2018 8:23:41 AM )


จำนวน : 56 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ในทั้งหมด 4 หน้า หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4