ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติอบต.
   สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาอบต.
   กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
      การดำเนินงานของอบต.
   ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง
   รายงานผลการติดตามแผนพัฒนา พ.ศ 2558 - 2560
   รายงานผลกาารดำเนินงานของนายก อบต.โคกสำโรง ปี 2558
   แผนพํฒนาสามปี 2560- 2562
   แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
   แผนผังการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง
   การติดตามและการประเมินผล
   รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
   ผลงานปีที่ผ่านมา
   ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 2560-2563
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
   คู่มือประชาชนการรับบริการกรมคุ้มตรองสิทธิและเสรีภาพ
   ความรู้เกี่ยวกับการชำระภาษี
   ส่วนสำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
      กฏและระเบียบต่างๆ
   งานบริหารบุคคล
   พระราชบัญญัติ
   กฎระเบียบกระทรวง
   การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
   การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
   สถานที่สำคัญ
   สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ ท่านนายก กิตติพร แตงชุ่ม เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสัมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก ] 

เมื่อวันที่ 6-8 สิงหาคม 2556 ท่านนายกกิตติพร แตงชุ่มได้เข้าร่วมพฺิธีเปิดโครงการสัมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อพั ฒนาศักยภาพครูผู้่ดูแลเด็ก/และผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองท้องถิ่นประจำปี 2556 ณ.โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก

 

ทำรายการเมื่อ: 10-กย.-13at 14:35

....................................................................................................................................................................................................................

        

ตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ปัญญาสมวาร ๕๐ วัน
กิจกรรมจุดเทียนศรัทธา ตามรอยมหาราชาภูมิพล ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
รวมพลังแห่งความภักดี
ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อถวายความอาลัย
โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559