ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติอบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต.
      กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
      สำนักปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา
      การดำเนินงานของอบต.
      รายงานผลการติดตามแผนพัฒนา พ.ศ 2555 - 2557
      รายงานผลกาารดำเนินงานของนายก อบต.โคกสำโรง ปี 2555
      แผนพํฒนาสามปี 2555 - 2557
      แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
      แผนผังการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง
      การติดตามและการประเมินผล
      รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      คู่มือประชาชนการรับบริการกรมคุ้มตรองสิทธิและเสรีภาพ
      ความรู้เกี่ยวกับการชำระภาษี
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      กฏและระเบียบต่างๆ
      งานบริหารบุคคล
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ วันยาเสพติดโลก ] 

 

 

 

 

ทำรายการเมื่อ: 28-พย.-08at 08:40

....................................................................................................................................................................................................................

        

โครงการอบรมส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๘ จ.นครปฐม วันที่ ๑๔ - ๑๘ ๒๕๕๘
งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๘
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง นำโดยท่านนายกกิติพร แตงชุ่ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง จัดทำโคร
เยี่ยมบ้านเด็กพิการ และมอบสื่อนวัตกรรม 25 ธค 57
โครงการตรวจและแก้ไขปัญหาสุขภาพตาแก่ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสปี58