ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติอบต.
   สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาอบต.
   กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
      การดำเนินงานของอบต.
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอน
   ระเบียบพนักงาน เพื่อความโปร่งใสในการทำงาน
   แผนปราบปรามการทุจริต 2560 -2564
   ประกาศเจตจำนงค์
   ประกาศความโปร่งใสในการทำงาน
   ประกาศผลสำรวจความพึงพอใจ 2562
   หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
   รายงานการกำกับดำเนินงานประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   มาตรการแรงจูงใจ
   แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
   แผนปฏิบัติการสร้างแรงจูงใจ และความพึงพอใจ
   แผนการดำเนินงาน 2562
   ประุกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
   ประุกาศพนักงานดีเด่น
   ประุกาศช่องทางร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล
   คู่มือนโยบายการบริหารงานบุคคล
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
   ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
   รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทยในรอบปี 2561
   สิทธิและกฏหมายสำหรับประชาชน
   แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (พศ 2561-2573)
   พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่2) พ.ศ 2560
   คู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน
   กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2560
   กฏกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
   ดาวน์โหลดหนังสือแสดงตนการดำรงค์ชีวิต
   คู่มือประชาชน สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี
   คู่มือประชาชนการรับบริการกรมคุ้มตรองสิทธิและเสรีภาพ
   ความรู้เกี่ยวกับการชำระภาษี
   ส่วนสำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
      กฏและระเบียบต่างๆ
   งานบริหารบุคคล
   พระราชบัญญัติ
   กฎระเบียบกระทรวง
   การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
   การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
   สถานที่สำคัญ
   สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ] 
      
 
  ชื่อ-สกุล 
 ตำแหน่ง :
  ที่อยู่ :  
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
  ชื่อ-สกุล : วีระ  สิมดี
 ตำแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1
  ที่อยู่ :  
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-0843374934
 
  ชื่อ-สกุล : นายพีรศักดิ์  ทองแพ 
 ตำแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2
  ที่อยู่ :  
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-0812061694
 
  ชื่อ-สกุล : นายยงยุทธ  มั่นเจริญ
 ตำแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4
  ที่อยู่ :  
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-0925548893
 
  ชื่อ-สกุล : นายไพบูลย์   มีทรัพย์ 
 ตำแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5
  ที่อยู่ :  
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-0890515819

 
  ชื่อ-สกุล : นายสมพร   สว่างเนตร
 ตำแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6
  ที่อยู่ :  
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-0860320866
 
  ชื่อ-สกุล : นายดำรง   อุ่นอนันต์
 ตำแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7
  ที่อยู่ :  
หมายเลขโทรศัพท์
036441596
หมายเลขโทรสาร
0818053187
มือถือ
-0840764516
 
  ชื่อ-สกุล : นายสุนทร  บุญเลิศ 
 ตำแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8
  ที่อยู่ :  
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-0870732925
 
  ชื่อ-สกุล : นายกิตติ   คันธานุรักษ์ 
 ตำแหน่ง : ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9
  ที่อยู่ :  
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-0841338773

 

    ทำรายการเมื่อ: 21-กย.-09at 14:41