ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติอบต.
   สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาอบต.
   กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
      การดำเนินงานของอบต.
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอน
   ระเบียบพนักงาน เพื่อความโปร่งใสในการทำงาน
   แผนปราบปรามการทุจริต 2560 -2564
   ประกาศเจตจำนงค์
   ประกาศความโปร่งใสในการทำงาน
   ประกาศผลสำรวจความพึงพอใจ 2562
   หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
   รายงานการกำกับดำเนินงานประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   มาตรการแรงจูงใจ
   แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
   แผนปฏิบัติการสร้างแรงจูงใจ และความพึงพอใจ
   แผนการดำเนินงาน 2562
   ประุกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
   ประุกาศพนักงานดีเด่น
   ประุกาศช่องทางร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล
   คู่มือนโยบายการบริหารงานบุคคล
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
   รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทยในรอบปี 2561
   สิทธิและกฏหมายสำหรับประชาชน
   แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (พศ 2561-2573)
   พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่2) พ.ศ 2560
   คู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน
   กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2560
   กฏกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
   ดาวน์โหลดหนังสือแสดงตนการดำรงค์ชีวิต
   คู่มือประชาชน สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี
   คู่มือประชาชนการรับบริการกรมคุ้มตรองสิทธิและเสรีภาพ
   ความรู้เกี่ยวกับการชำระภาษี
   ส่วนสำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
      กฏและระเบียบต่างๆ
   งานบริหารบุคคล
   พระราชบัญญัติ
   กฎระเบียบกระทรวง
   การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
   การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
   สถานที่สำคัญ
   สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ สำนักปลัด ] 
      

 

  ชื่อ-สกุล : นายวันชัย   สนธิสัญญา
 ตำแหน่ง : ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง
  ที่อยู่ :  
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-

 

  ชื่อ-สกุล : นายกมล พันธ์ปิ่น
 ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักปลัด
  ที่อยู่ :  
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
  ชื่อ-สกุล : นางลัดดา พันธุ์ชื่น
 ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  ที่อยู่ :  
 
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
  ชื่อ-สกุล : : นางวาสนา สุริยันต์
 ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
  ที่อยู่ :  
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
  ชื่อ-
 ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคาะห์นโยบายและแผน
  ที่อยู่ :  
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
  ชื่อ-สกุล :นางสาวจารุวรรณ    อุ่นเรือน
 ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  ที่อยู่ :  
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-

 
  ชื่อ-สกุล : นางจันทร์เพ็ญ  ยิ้มอยู่
 ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
  ที่อยู่ :  
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-

 

  ชื่อ-สกุล : นางสาวพัชรินทร์  มั่งทอง
 ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  ที่อยู่ :  
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-

 
  ชื่อ-สกุล : นางสังเวียน      อยู่ดี
 ตำแหน่ง : นักการภารโรง
  ที่อยู่ :  
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-

 
  ชื่อ-สกุล : นายจตุรนต์ ขะสุดใจ
  ตำแหน่ง :ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
    ที่อยู่ :  
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-

 
 ชื่อ-สกุล : นางสาวสรัญยา  แสงสิทธิ์
 ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
 ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-

 
 ชื่อ-สกุล : นางสาวพัชรินทร์  เรืองสุข
 ตำแหน่ง :ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
 ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
   ชื่อ-สกุล :นางสาวจินตนา สุขกำเนิด
   ตำแหน่ง : ผช.จนท.วิเคราะห์ฯ
   ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-

 

  ชื่อ-สกุล : นายณรงค์ศักดิ์  จานูกูล
  ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป
  ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
  ชื่อ-สกุล :นายศราวุธ  ช่อพฤกษา
  ตำแหน่ง :คนงานทั่วไป
  ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
 ชื่อ-สกุล : นายบุญทัด  บุญปั้น
 ตำแหน่ง : คนงานประจำรถขยะ
 ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
 ชื่อ-สกุล : 
 ตำแหน่ง :
 ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
 ชื่อ-สกุล : นายสมเกียรติ  สีนวน
 ตำแหน่ง : คนงานประจำรถขยะ
 ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
 ชื่อ-สกุล :นายสำเริง  กลิ่นกาหลง
 ตำแหน่ง :คนงานประจำรถขยะ
 ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
 ชื่อ-สกุล : นายจักรพันธ์  ซำตระกูล
 ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป
 ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
 ชื่อ-สกุล : 
 ตำแหน่ง : 
 ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
  ชื่อ-สกุล : นายพรชัย  บุญโสด
  ตำแหน่ง :คนงานประจำรถขยะ
  ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
 ชื่อ-สกุล : นายประจวบ  บัวรักษ์
 ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป
 ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
 ชื่อ-สกุล : นางจุไร  สิงโตทอง
 ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป
 ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
  ชื่อ-สกุล : นายสุรพล  จุนเหลา
  ตำแหน่ง : คนงานประจำรถขยะ
  ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
 ชื่อ-สกุล : นายธีรชัย  โรจน์รัตนาภรณ์
 ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป
 ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
 ชื่อ-สกุล : นายสิริพัฒน์  นาคพวง
 ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป
 ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
 ชื่อ-สกุล :นายดำรงชัย  บุญปั้น
 ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
 ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
  ชื่อ-สกุล :
  ตำแหน่ง :
  ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป
ที่อยู่ :
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
  ชื่อ-สกุล : นายวิชัย   แก่นเงิน      
  ตำแหน่ง :ช่างก่อสร้าง
  ที่อยู่ :

ชื่อ-สกุล : นางไพรวัลย์ ไตรศรี

ตำแหน่ง:คนงานทั่วไป

ที่อยู่:

---------------------------------------

ชื่อ-สกุล : 

ตำแหน่ง:คนงานทั่วไป

ที่อยู่:

-----------------------------------------

หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-

 

                       
    ทำรายการเมื่อ: 27-มีค.-09at 13:52