ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติอบต.
   สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาอบต.
   กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
      การดำเนินงานของอบต.
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอน
   ระเบียบพนักงาน เพื่อความโปร่งใสในการทำงาน
   แผนปราบปรามการทุจริต 2560 -2564
   ประกาศเจตจำนงค์
   ประกาศความโปร่งใสในการทำงาน
   ประกาศผลสำรวจความพึงพอใจ 2562
   หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
   รายงานการกำกับดำเนินงานประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   มาตรการแรงจูงใจ
   แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
   แผนปฏิบัติการสร้างแรงจูงใจ และความพึงพอใจ
   แผนการดำเนินงาน 2562
   ประุกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
   ประุกาศพนักงานดีเด่น
   ประุกาศช่องทางร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล
   คู่มือนโยบายการบริหารงานบุคคล
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
   รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทยในรอบปี 2561
   สิทธิและกฏหมายสำหรับประชาชน
   แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (พศ 2561-2573)
   พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่2) พ.ศ 2560
   คู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน
   กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2560
   กฏกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
   ดาวน์โหลดหนังสือแสดงตนการดำรงค์ชีวิต
   คู่มือประชาชน สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี
   คู่มือประชาชนการรับบริการกรมคุ้มตรองสิทธิและเสรีภาพ
   ความรู้เกี่ยวกับการชำระภาษี
   ส่วนสำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
      กฏและระเบียบต่างๆ
   งานบริหารบุคคล
   พระราชบัญญัติ
   กฎระเบียบกระทรวง
   การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
   การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
   สถานที่สำคัญ
   สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ กฎระเบียบกระทรวง ] 
      

กฎก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค_พ.ศ._๒๕๔๙.pdf

กฎกระทรวงกำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่_พ.ศ._๒๕๔๔_ออ กตามความในพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ._๒๕๔๓.pdf

กฎกระทรวงกำหนดบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวป ระชาชน_พ.ศ._๒๕๔๘.pdf

กฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินค่าสมัคร_เงินค่าบำรุง_และเงินสงเคราะห ์_พ.ศ.๒๕๔๗.pdf

กฎกระทรวงกำหนดอัตราการหักเงินสงเคราะห์_พ.ศ.๒๕๔๗.pdf

กฎกระทรวงว่าด้วยการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายอาหารสัตว์_พ. ศ._๒๕๔๙.pdf

กฏกระทรวงการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และกำหนดหลักเกณฑ์วิธีก ารขออนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไรและทำการเรื่ยไร
พ.ศ.๒๕๔๘.pdf

กฏกระทรวงกำหนดเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำความผิด_พ.ศ.๒๕๔๙.pdf

กฏกระทรวงกำหนดเด็กที่อยู่ในสภาพที่จำต้องได้รับการคุ้มครองสวั สดิภาพ_พ.ศ.๒๕๔๙.pdf

กฏกระทรวงกำหนดเด็กที่อยู่ในสภาพที่จำต้องได้รับการสงเคราะห์_พ .ศ.๒๕๔๙.pdf

กฏกระทรวงกำหนดแนวทางการพิจารณาว่าการกระทำใดเป็นไปเพื่อประโยช น์สูงสุดต่อเด็ก_หรือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่ชอบธรรมต่อเด็ก. pdf

กฏกระทรวงกำหนดแบบบัตรประจำตัวนายช่างและบัตรประจำตัวนายตรวจตา มกฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
พ.ศ.๒๕๔๙.pdf

กฏกระทรวงกำหนดความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา_พ.ศ.๒๕๔๘.pdf

กฏกระทรวงกำหนดคุณสมบัติเฉพาะผู้ตรวจสอบ_หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเ บียนและการเบิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบและหลักเกณฑ์การ _ตรวจสอบอาคาร_พ.ศ.๒๕๔๘.pdf

กฏกระทรวงกำหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ_พ.ศ.๒๕๔๘. pdf

กฏกระทรวงกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้า งในการขุดดินหรือถมดิน_พ.ศ.๒๕๔๘.pdf

กฏกระทรวงกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการอุปการะเลี้ยงดู_อบรมสั่งสอน _และพัฒนาเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแล
พ.ศ.๒๕๔๙.pdf

กฏกระทรวงกำหนดลักษณะ_ขนาด_หรือกำลังของเครื่องยนต์และของรถที่ จะรับจดทะเบียนเป็นรถประเภทต่าง_ๆ
พ.ศ.๒๕๔๘.pdf

กฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์_วิธีการ_เงื่อนไข_ในการจัดระบบงานและก ิจกรรมในการแนะนำให้คำปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียน_นักศึกษา.pd f

กฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์_วิธีการ_และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญา ตจัดตั้งสถานแรกรับสถานสงเคราะห์_สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ.pdf

กฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์_วิธีการ_และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญา ตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก_พ.ศ.๒๕๔๙.pdf

กฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการ ศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.pdf

กฏกระทรวงฉบับที่_๙พ.ศ.๒๕๔๘_ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมกา รขายทอดตลาดและค้าของเก่า
พ.ศ.๒๔๗๔.pdf

กฏกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครองดูแลบำรุงรักษาใช้แล ะจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุฉบับที่๓
พ.ศ.๒๕๔๙.pdf

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 08-มีค.-09at 12:31