ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติอบต.
   สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาอบต.
   กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
      การดำเนินงานของอบต.
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอน
   ระเบียบพนักงาน เพื่อความโปร่งใสในการทำงาน
   แผนปราบปรามการทุจริต 2560 -2564
   ประกาศเจตจำนงค์
   ประกาศความโปร่งใสในการทำงาน
   ประกาศผลสำรวจความพึงพอใจ 2562
   หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
   รายงานการกำกับดำเนินงานประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   มาตรการแรงจูงใจ
   แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
   แผนปฏิบัติการสร้างแรงจูงใจ และความพึงพอใจ
   แผนการดำเนินงาน 2562
   ประุกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
   ประุกาศพนักงานดีเด่น
   ประุกาศช่องทางร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล
   คู่มือนโยบายการบริหารงานบุคคล
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
   ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
   รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทยในรอบปี 2561
   สิทธิและกฏหมายสำหรับประชาชน
   แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (พศ 2561-2573)
   พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่2) พ.ศ 2560
   คู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน
   กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2560
   กฏกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
   ดาวน์โหลดหนังสือแสดงตนการดำรงค์ชีวิต
   คู่มือประชาชน สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี
   คู่มือประชาชนการรับบริการกรมคุ้มตรองสิทธิและเสรีภาพ
   ความรู้เกี่ยวกับการชำระภาษี
   ส่วนสำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
      กฏและระเบียบต่างๆ
   งานบริหารบุคคล
   พระราชบัญญัติ
   กฎระเบียบกระทรวง
   การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
   การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
   สถานที่สำคัญ
   สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ ส่วนสำนักงานปลัด ] 
      

ส่วนสำนักงานปลัด

        มีภาระหน้าที ่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบัญญัติและข้อบังคับตำบล การประชุมสภา การจัดทำระเบียนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง การเลือกตั้ง งานเกี่ยวกับกฎหมายและคดี การประนีประนอม    ข้อพิพาทต่างๆ งานส่งเสริมการเกษตร การท่องเที่ยว การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาใน หน้าที่และความรับผิดชอบการ  ปกครองบังคับบัญชา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติ ราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบล รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 7 งาน คือ
        1. งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
             - งานสารบรรณ
             - งานตรวจสอบภายใน
             - งานบริหารงานบุคคล
             - งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร
             - งานประชาสัมพันธ์
            - งานอาคารสถานที่
            - งานรักษาความสงบเรียบร้อย
             - งานสนับสนุนและบริการประชาชนงานรัฐพิธี
             - งานเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ
             - รายงานการประชุมสภา อบต.
             - งานประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจำสภา อบต.
             - งานการประชุมพลังมวลชนอื่นๆ
             - งานอำนวยการและประสานราชการ
             - งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภา อบต.
             - งานเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.
             - งานข้อมูลเลือกตั้ง
             - งานชุมชนสัมพันธ์
             - งานส่งเสริมและสนับสนุนความรู้และวิชาการแก่สมาชิกสภา อบต.
             - งานคุ้มครองและบำรุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการและสถานที่สาธาร ณะ
             - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รบมอบหมาย 
       2. งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
             - งานนโยบายและแผนพัฒนา
             - งานวิชาการ
             - งานงบประมาณ
             - งานข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
             - งานประชาสัมพันธ์ขององค์กร
             - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
             - งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ
             - งานโครงการอินเตอร์เน็ตตำบล
             - งานประสานโครงการฝึกอบรม
             - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
      3. งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
             - งานกฎหมายและคดี
             - งานนิติกรรมและสัญญาต่างๆที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
             - งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง
             - งานร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์
             - งานระเบียบการคลัง
             - งานวินิจฉัยปัญหากฎหมาย
             - งานข้อบัญญัติและระเบียบขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนไก่ดี
             - งานให้คำปรึกษาทางกฎหมายและคดีแก่เยาวชน
             - งานสอบสวนตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ
             - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
      4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
             - งานอำนวยการ
             - งานป้องกันสาธารณภัย
            - งานช่วยเหลือฟื้นฟูบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรผู้ประสบภัย
            - งานกู้ภัย
             - งานช่วยเหลือและให้บริหารประชาชนในกิจการสาธารประโยชน์
             - งานวิเคราะห์และจัดทำรายงานสภาพปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดภัยขึ้น
            - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
       5. งานกิจการสภา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
            - งานเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ
             - รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
             - งานประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจำสภา อบต.
             - งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภา อบต.
             - งานเลือกตั้งเกี่ยวกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
             - งานส่งเสริมและสนับสนุนความรู้และวิชาการแก่สมาชิกสภาอบต.
            - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
        6. งานส่งเสริมการท่องเที่ยว มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
             - งานสำรวจแหล่งท่องเที่ยว
             - งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจการท่องเที่ยว
             - งานปรับปรุงบูรณะและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
             - งานบริการที่พักชั่วคราวสำหรับนักท่องเที่ยว
             - งานจัดตั้งและให้บริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
             - งานจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและบริการนักท่องเที่ยว
            - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
        7. งานสวัสดิการสังคม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
             - งานสวัสดิการสังคม
             - งานสังคมสงเคราะห์
             - งานพัฒนาชุมชน
             - งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี
             - งานพัฒนาสตรีและเยาวชน
             - งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน
             - งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
             - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

 

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 08-มีค.-09at 11:33