ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติอบต.
   สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาอบต.
   กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
      การดำเนินงานของอบต.
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอน
   ระเบียบพนักงาน เพื่อความโปร่งใสในการทำงาน
   แผนปราบปรามการทุจริต 2560 -2564
   ประกาศเจตจำนงค์
   ประกาศความโปร่งใสในการทำงาน
   ประกาศผลสำรวจความพึงพอใจ 2562
   หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
   รายงานการกำกับดำเนินงานประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   มาตรการแรงจูงใจ
   แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
   แผนปฏิบัติการสร้างแรงจูงใจ และความพึงพอใจ
   แผนการดำเนินงาน 2562
   ประุกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
   ประุกาศพนักงานดีเด่น
   ประุกาศช่องทางร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล
   คู่มือนโยบายการบริหารงานบุคคล
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
   ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
   รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทยในรอบปี 2561
   สิทธิและกฏหมายสำหรับประชาชน
   แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (พศ 2561-2573)
   พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่2) พ.ศ 2560
   คู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน
   กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2560
   กฏกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
   ดาวน์โหลดหนังสือแสดงตนการดำรงค์ชีวิต
   คู่มือประชาชน สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี
   คู่มือประชาชนการรับบริการกรมคุ้มตรองสิทธิและเสรีภาพ
   ความรู้เกี่ยวกับการชำระภาษี
   ส่วนสำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
      กฏและระเบียบต่างๆ
   งานบริหารบุคคล
   พระราชบัญญัติ
   กฎระเบียบกระทรวง
   การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
   การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
   สถานที่สำคัญ
   สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ กองช่าง ] 
      

 กองช่าง 

       มีภาระหน้าที่เกี่ย วกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินของ อบต. การอนุมัติเพื่อดำเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ขอ ง อบต. งานบำรุง ซ่อม และจัดทำทะเบียน สิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของอบต. การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการ และการออกแบบก่อสร้างแก่อบต. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแลควบคุมปรึกษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน
       1. งานก่อสร้าง  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
         - งานก่อสร้างและบูรณาการ
         - งานก่อสร้างและบูรณะสะพาน ทางระบายน้ำ และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ
         - งานก่อสร้างและบูรณะโครงการพิเศษ
         - งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม
         - งานบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
         - งานควบคุมการก่อสร้างถนน สะพาน รางระบายน้ำ และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ
         - งานธุรการประจำส่วนโยธา
         - งานควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
         - งานจัดทำบันทึกข้อมูลทางด้านการก่อสร้าง
         - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
        2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
         - งานสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์
         - งานออกแบบ งานเขียนแบบและคัดลอกแบบแปลนของอาคาร เขื่อน สะพาน
             และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
         - งานเขียนแผนที่ต่างๆ
         - งานจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรมพร้อมจัดเก็บและทดลองคุณภาพวัสดุ
         - งานประเมินราคา
         - งานควบคุมการก่อสร้างอาคารตามระเบียบกฎหมาย
         - งานตกแต่งสถานที่
         - งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์
         - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
        3. งานประสานสาธารณูปโภค มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
         - งานประสานสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า เป็นต้น รวมถึงกิจการประปา
         - งานซ่อมแซมบำรุงรักษา ไฟฟ้าและประปา
         - งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร
         - งานระบายน้ำ
         - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
        4. งานผังเมือง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
         - งานสำรวจและแผนที่
         - งานควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน
         - งานการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง
         - งานด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวข องจังหวัด
         - งานด้านการอนุรักษ์ทรัพย์กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
         - งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

 

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 29-สค.-07at 06:42