ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติอบต.
   สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาอบต.
   กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
      การดำเนินงานของอบต.
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอน
   ระเบียบพนักงาน เพื่อความโปร่งใสในการทำงาน
   แผนปราบปรามการทุจริต 2560 -2564
   ประกาศเจตจำนงค์
   ประกาศความโปร่งใสในการทำงาน
   ประกาศผลสำรวจความพึงพอใจ 2562
   หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
   รายงานการกำกับดำเนินงานประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   มาตรการแรงจูงใจ
   แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
   แผนปฏิบัติการสร้างแรงจูงใจ และความพึงพอใจ
   แผนการดำเนินงาน 2562
   ประุกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
   ประุกาศพนักงานดีเด่น
   ประุกาศช่องทางร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล
   คู่มือนโยบายการบริหารงานบุคคล
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
   ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
   รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทยในรอบปี 2561
   สิทธิและกฏหมายสำหรับประชาชน
   แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (พศ 2561-2573)
   พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่2) พ.ศ 2560
   คู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน
   กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2560
   กฏกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
   ดาวน์โหลดหนังสือแสดงตนการดำรงค์ชีวิต
   คู่มือประชาชน สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี
   คู่มือประชาชนการรับบริการกรมคุ้มตรองสิทธิและเสรีภาพ
   ความรู้เกี่ยวกับการชำระภาษี
   ส่วนสำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
      กฏและระเบียบต่างๆ
   งานบริหารบุคคล
   พระราชบัญญัติ
   กฎระเบียบกระทรวง
   การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
   การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
   สถานที่สำคัญ
   สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ ประวัติอบต. ] 
      

ประวัติความเป็นมาอำเภอโคกสำโรง

    ประวัติความเป็นมาอำเภอโคกสำโรง
          ตามหลักฐานที่เล่าต่อกันมาว่า  เดิมอำเภอโคกสำโรง เรียกว่า “เมืองละครสามโรง” เพราะรอบเมืองมีคูและเนินดิน มีละครเล่นเป็นประจำอยู่สามโรง  ในเวลาต่อมาการเรียกชื่อจึงกลายเป็น “โคกสำโรง” นอกจากนี้คนพื้นบ้านยังสันนิฐานกันอีกว่า เมื่อเมืองละครสามโรงร้างแล้ว ตามเนินดินรอบเมืองมีต้นสำโรงขึ้นอยู่จำนวนมากจึงเรียกว่า “โคกสำโรง”
         ต่อมาในปี พ.ศ. 2323 สมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชแห่งกรุงรัตน โกสินทร์ มีหลักฐานกล่าวถึงอำเภอโคกสำโรงว่าตั้งอยู่ทิศทางตะวันออกของเข าพุคา ตำบลห้วยโป่ง เขตมณฑลอยุธยา เรียกชื่อว่า “กิ่งอำเภอพุคา” ต่อมาในปี พ.ศ. 2351 หลวงอนุมาสารกรรม (กลิ่น) เป็นนายอำเภอได้พิจารณาเห็นว่า
              ประการแรก สถานที่ตั้งตัวที่ว่าการอำเภอมีประชากรน้อย
              ประการที่สอง การคมนาคมไม่สะดวก
              จึงเห็นสมควรให้มีการย้ายที่ตั้งตัวที่ว่ากา รอำเภอใหม่ได้พิจารณาให้ชื่อว่า “อำเภอโคกสำโรง” สันนิษฐานว่าสระโบสถ์เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอนี้  แต่มีจำนวนประชากรมากจึงใช้จำนวนประชากรเป็นแนวตั้งชื่อแต่ที่ต ั้งตัวที่ว่าการอำเภอตั้งอยู่ที่ ตำบลโคกสำโรง เพราะเป็นศูนย์กลางกาติดต่อคมนาคมได้สะดวก
         ครั้ง พ.ศ. 2458 ขุนศรีนฤนาม (เต่า สมชนะ) เป็นนายอำเภอได้ย้ายที่วาการอำเภอจากตำบลสระโบสถ์มาอยู่ ณ ที่ตั้งในปัจจุบัน โดยขอแรงงานราษฎรหาไม้มาปลูกสร้างและทางราชการได้เปลี่ยนชื่อจา กอำเภอ “สระโบสถ์” เป็น “อำเภอโคกสำโรง” ให้ตรงกับสถานที่ตั้งที่วาการอำเภอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 29-สค.-07at 06:32