ผลแบบสอบถามความพึ่งพอใจ
 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

1. การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ำดื่ม ฯลฯ
มากที่สุด :  60.00%
มาก :  10.00%
ปานกลาง :  10.00%
น้อย :  10.00%
ควรปรับปรุง :  10.00%

2. มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ
มากที่สุด :  33.33%
มาก :  33.33%
ปานกลาง :  11.11%
น้อย :  11.11%
ควรปรับปรุง :  11.11%

3. มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจน สะดวก เหมาะสม
มากที่สุด :  55.56%
มาก :  11.11%
ปานกลาง :  11.11%
น้อย :  11.11%
ควรปรับปรุง :  11.11%

4. อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย
มากที่สุด :  55.56%
มาก :  11.11%
ปานกลาง :  11.11%
น้อย :  11.11%
ควรปรับปรุง :  11.11%

 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ

1. มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน
มากที่สุด :  33.33%
มาก :  33.33%
ปานกลาง :  11.11%
น้อย :  11.11%
ควรปรับปรุง :  11.11%

2. ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว
มากที่สุด :  22.22%
มาก :  44.44%
ปานกลาง :  11.11%
น้อย :  11.11%
ควรปรับปรุง :  11.11%

3. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน
มากที่สุด :  22.22%
มาก :  33.33%
ปานกลาง :  22.22%
น้อย :  11.11%
ควรปรับปรุง :  11.11%

4. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย
มากที่สุด :  30.00%
มาก :  30.00%
ปานกลาง :  20.00%
น้อย :  10.00%
ควรปรับปรุง :  10.00%

 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

1. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อย เหมาะสม
มากที่สุด :  22.22%
มาก :  44.44%
ปานกลาง :  11.11%
น้อย :  11.11%
ควรปรับปรุง :  11.11%

2. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
มากที่สุด :  22.22%
มาก :  33.33%
ปานกลาง :  22.22%
น้อย :  11.11%
ควรปรับปรุง :  11.11%

3. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ
มากที่สุด :  33.33%
มาก :  33.33%
ปานกลาง :  11.11%
น้อย :  11.11%
ควรปรับปรุง :  11.11%

4. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่
มากที่สุด :  40.00%
มาก :  30.00%
ปานกลาง :  10.00%
น้อย :  10.00%
ควรปรับปรุง :  10.00%