ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติอบต.
   สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภาอบต.
   กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองการศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
      การดำเนินงานของอบต.
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอน
   ระเบียบพนักงาน เพื่อความโปร่งใสในการทำงาน
   แผนปราบปรามการทุจริต 2560 -2564
   ประกาศเจตจำนงค์
   ประกาศความโปร่งใสในการทำงาน
   ประกาศผลสำรวจความพึงพอใจ 2562
   หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
   รายงานการกำกับดำเนินงานประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   มาตรการแรงจูงใจ
   แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
   แผนปฏิบัติการสร้างแรงจูงใจ และความพึงพอใจ
   แผนการดำเนินงาน 2562
   ประุกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
   ประุกาศพนักงานดีเด่น
   ประุกาศช่องทางร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล
   คู่มือนโยบายการบริหารงานบุคคล
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
   ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
   รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทยในรอบปี 2561
   สิทธิและกฏหมายสำหรับประชาชน
   แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (พศ 2561-2573)
   พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่2) พ.ศ 2560
   คู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน
   กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2560
   กฏกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
   ดาวน์โหลดหนังสือแสดงตนการดำรงค์ชีวิต
   คู่มือประชาชน สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี
   คู่มือประชาชนการรับบริการกรมคุ้มตรองสิทธิและเสรีภาพ
   ความรู้เกี่ยวกับการชำระภาษี
   ส่วนสำนักงานปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
      กฏและระเบียบต่างๆ
   งานบริหารบุคคล
   พระราชบัญญัติ
   กฎระเบียบกระทรวง
   การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
   การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
   สถานที่สำคัญ
   สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์

  แบบสอบถามความพึ่งพอใจด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 18 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 นางกิตติพร  แตงชุ่ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง
สายด่วนนายก  036-441936,036-441938

..................................
เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
  username
  password
 
  นายวันชัย  สนธิสัญญา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง

 
                  

 

 
                 


ดาวน์โหลดโปรแกรมจากทั่วโลก

 วิสัยทัศน์การพัฒนา“เป็นชุมชนเข้มแข็ง  นำความเจริญสู่ท้องถิ่น  ส่งเสริมการศึกษา  พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน"  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรงเปิดรับสมัครสมาชิกธนาคารขยะในโค รงการบริหารจัดการขยะ"ตำบลโคกสำโรงสะอาดอย่างยังยืน"โดยการนำขย ะมาเปลี่ยนเป็นเงินออม และ ฌาปนกิจศพ สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัด โทร 036-441936      องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง

 
 
  
จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิล 2 ป้าย   [ 9/12/2562 14:14:28 ]
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1 รายการ   [ 9/12/2562 14:13:45 ]
วัสดุก่อสร้าง 7 รายการ   [ 6/12/2562 17:16:08 ]
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ฏ้ฟพย รุ่น pr-5620 4 รายการ (กองคลัง)   [ 6/12/2562 17:15:38 ]
จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 81-8915 ลบ   [ 6/12/2562 17:14:33 ]
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล(ชมรมผู้สูงอายุ)   [ 4/12/2562 15:31:26 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   [ 4/12/2562 10:04:19 ]
     
 
  
        
 
 
 
รับประกาศเกียรติบัตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบระดับอำเภอด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกสำโรง
พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
จุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ
รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี
     
 
 
 
 [ 12/10/2555 13:52:37 ] รวมกฏหมาย อปท
 [ 21/9/2553 15:34:54 ] หลักเกณฑ์เงินเพิ่มนิติกร
 [ 21/9/2553 11:36:55 ] ทะเบียนเครือข่ายวินัยจังหวัดลพบุรี
 [ 15/9/2553 15:41:56 ] เครือข่ายคณะกรรมกาสอบสวนทางวินัยจังหวัดลพบุรี
 
 
 
 
 [ 2/12/2562 10:40:37 ] จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง ปีที่4ฉบับที่ 38 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
 [ 30/10/2562 14:55:54 ] จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง ปีที่4ฉบับที่ 37 ประจำเดือน ตุลาคม 2562
 [ 1/10/2562 14:34:15 ] จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง ปีที่3 ฉบับที่ 12 ประจำเดือน กันยายน 2562
 [ 4/9/2562 10:35:26 ] จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง ปีที่3 ฉบับที่ 11 ประจำเดือน สิงหาคม 2562
 [ 30/7/2562 14:39:42 ] จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง ปีที่3 ฉบับที่ 10 ประจำเดือน กรกฏาคม 2562
 [ 28/6/2562 9:08:13 ] จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง ปีที่3 ฉบับที่ 9 ประจำเดือน มิถุนายน 2562
 [ 28/5/2562 10:21:33 ] จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง ปีที่3 ฉบับที่ 8 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
 
 
 
 
       
     ลำดับที่                                        หัวข้อ                                                         วันที่                           สถิติ
ห้ามเข้า 856 ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล 27-กย.-16 ตอบ 0/อ่าน 242
ห้ามเข้า 855 ช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์ด้านจริยธรรม และความประพฤติ 27-กย.-16 ตอบ 0/อ่าน 190
ห้ามเข้า 524 การรับเงินน้ำท่วม 20-ตค.-11 ตอบ 0/อ่าน 8157
ห้ามเข้า 525 ขอแนะนำ website และบริษัท จำหน่ายโคมไฟ มาตรฐาน มอก. ตามข้อกำหนดหน่วยงานราชการ สำหรับโครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณถนนหนทาง และอาคารสำนักงาน ราคาพิเศษ 05-พย.-11 ตอบ 0/อ่าน 928
ห้ามเข้า 400 ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาตำบลเรา 07-สค.-11 ตอบ 1/อ่าน 717
ห้ามเข้า 521 เชิญเที่ยวงานเทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี ครั้งที่ 20 ระหว่าง 27 พ.ค ถึง 5 มิ.ย 2554 25-พค.-11 ตอบ 0/อ่าน 530